Pobrac Wydrukowac

Polityka Prywatności

25 stycznia 2023 r.


Niniejsze Oświadczenie stanowi Politykę Prywatności (zwaną dalej "Polityką") Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością Orderry, podmiotu prawnego założonego i działającego zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pod numerem rejestracyjnym OC426588, z siedzibą pod adresem 7 Bell Yard, London, United Kingdom, WC2A 2JR (zwanej dalej "Orderry" lub "my" lub "nas"), opracowaną przez Orderry w celu objaśnienia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przenosimy i wykorzystujemy (zwane dalej zbiorowo “przetwarzamy” lub “przetwarzanie”) Twoje dane osobowe, a także Twoje prawa i opcje w tej kwestii.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny remonline.app (zwanej dalej “Witryną”) i oprogramowania “Remonline” zgodnie z paragrafem 1.1 Warunków Użytkowania (zwanego dalej “Oprogramowaniem”).

! Miej na uwadze, że jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, musisz opuścić niniejszą Witrynę i nie możesz korzystać z Oprogramowania.

Dalsze korzystanie z Witryny i (lub) Oprogramowania oznaczać będzie Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.Zgodność RODO

Spełniamy wymogi określone w Rozporządzeniu o Ochronie Danych z 2018 r. (Rozporządzeniu) wdrażając stosownie Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

Jako “administratorzy danych” niniejszym gwarantujemy, iż Twoje dane osobowe:

 1. przetwarzane są legalnie, uczciwie i transparentnie;
 2. gromadzone są w pewnych wyraźnych i uzasadnionych celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z owymi celami ("ograniczenie celów");
 3. są adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tych koniecznych do realizacji celów, dla których są przetwarzane ("minimalizacja danych");
 4. są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane. Podejmowany jest każdy uzasadniony krok celem zapewnienia, że dane osobowe, które są niedokładne, biorąc pod uwagę cele, dla których są przetwarzane, są usuwane bądź korygowane bez zwłoki ("dokładność");
 5. przechowywane są w formie pozwalającej na identyfikację Użytkowników nie dłużej, niż jest to potrzebne dla realizacji celów, w których dane osobowe są przetwarzane ("ograniczenie magazynowania");
 6. przetwarzane są w sposób zapewniający prawidłową ochronę danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy pomocy odpowiednich środków technicznych i/lub organizacyjnych ("spójność i poufność").

 

Typy danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Orderry w odniesieniu do Ciebie i sposoby przetwarzania:

Typy przetwarzanych przez nas danych osobowych związanych z Tobą zależą od Twojej interakcji z nami. Kluczowe typy danych osobowych, jakie możemy przetwarzać, określono poniżej.

Dane umożliwiające identyfikację

Stosowane tutaj pojęcie danych umożliwiających identyfikację ogółem oznacza informacje konkretnie identyfikujące osobę (takie, jak imię użytkownika, adres, numer telefonu, adres e-mail, karta kredytowa lub number innego konta bądź lokalizacja geofizyczna) bądź powiązane z identyfikowalną osobą (takie, jak informacje demograficzne lub informacje na temat działalności osoby, kiedy informacje takie powiązane są z danymi umożliwiającymi identyfikację). 

Dane umożliwiające identyfikację nie obejmują informacji "zbiorczych", czyli danych gromadzonych przez nas na temat korzystania z Witryny i Oprogramowania lub na temat kategorii użytkowników naszej Witryny i Oprogramowania, z których wszelkie dane umożliwiające identyfikację zostały usunięte. Niniejsza Polityka w żaden sposób nie limituje ani nie ogranicza naszego gromadzenia informacji zbiorczych.

Nie gromadzimy żadnych danych umożliwiających identyfikację od osób odwiedzających tylko Witrynę. Kiedy jednak prześlesz nam e-mail, lub komunikujesz się z nami w jakikolwiek inny sposób (przykładowo poprzez konsultację z naszym zespołem sprzedaży, wsparcia i (lub) marketingowym) oraz kiedy rejestrujesz się do naszego Oprogramowania, dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane umożliwiające identyfikację: adres e-mail, numer telefonu, imię, a być może i tytuł służbowy, obszar praktyki, lokalizację, informacje o pracodawcy.

Udostępniając nam owe dane umożliwiające identyfikację wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przenoszenie tych informacji w obrębie Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej (do naszego centrum przechowywania danych w Holandii) oraz przechowywanie przez nas, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane umożliwiające identyfikację wykorzystujemy w następujących celach:

 1. do zarządzania, administrowania, monitorowania użytkowania oraz ulepszania naszego Oprogramowania;
 2. do zarządzania i administrowania użytkownikami naszego Oprogramowania;
 3. do dostarczania informacji i wsparcia żądanych przez Ciebie;
 4. do promowania naszego Oprogramowania, w tym poprzez przesyłanie Ci aktualności, reklam i innych materiałów marketingowych;
 5. do wypełniania naszych Warunków Użytkowania i ochrony naszych praw;
 6. do spełniania i egzekwowania wymogów prawa;

Zastrzegamy sobie również prawo do skontaktowania się z Tobą, jeśli będzie to konieczne w ramach postępowania prawnego lub jeśli doszło do naruszenia jakichkolwiek mających zastosowanie umów licencyjnych, gwarancyjnych i nabycia.

Wszelkie dane dostarczone przez Ciebie muszą być poprawne i prawidłowe. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, pełność i poprawność dostarczonych przez siebie danych.

Dane osobowe osób nieletnich

Witryna i Oprogramowanie Remonline są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Jeśli nie masz ukończonych lat szesnastu, prosimy nie podawać nam żadnych swoich danych osobowych, w tym swojego adresu e-mail.

Informacje zbiorcze

Kiedy przeglądasz naszą Witrynę, możemy gromadzić informacje na temat Twojej wizyty na naszej Witrynie oraz Twojego przeglądania sieci. Informacje te mogą obejmować Twój adres IP, Twój system operacyjny, ID Twojej przeglądarki, Twoją aktywność sieciową i inne informacje na temat Twojej interakcji z naszą Witryną. Informacje te możemy gromadzić jako części plików dziennika jak również wykorzystując pliki cookie lub inne technologie śledzące. 

Szukanie adresu IP

Korzystamy z usług stron trzecich celem dostarczenia informacji na temat odwiedzających naszą Witrynę. Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, rejestrujemy Twój adres IP. Adres ten zostanie porównany z publicznymi i własnościowymi bazami adresów IP celem dostarczenia nam informacji na temat Twojej wizyty. Informacje te mogą zidentyfikować organizację, na którą zarejestrowany jest adres IP, ale nie osoby indywidualne. W niektórych ograniczonych przypadkach, np. firmy jednoosobowe, przedsiębiorcy indywidualni, może być możliwe zidentyfikowanie danych osobowych przy pomocy publicznie dostępnych danych ICANN.

Pliki cookie, śledzenie i beacony

Możemy wykorzystywać rozmaite technologie w celu gromadzenia i przechowywania informacji, kiedy korzystasz z naszej Witryny i Oprogramowania, i mogą one obejmować pliki cookie i podobne technologie śledzące, takie jak piksele i web beacony, w celu analizy trendów, administrowania Witryny i Oprogramowania, śledzenia poruszania się użytkowników po Witrynie i Oprogramowaniu, oferowania spersonalizowanych reklam oraz gromadzenia danych demograficznych na temat całości naszej bazy użytkowników.

Cookies/śledzenie: Pliki cookie pozwalają nam dostarczać ważnych funkcjonalności witryny, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać wielu informacji. Pozwalają nam one również pamiętać, które odnośniki i strony zostały kliknięte lub wyświetlone w ramach sesji. Typy stosowanych przez nas plików cookie określane są jako "sesyjne" cookies i "trwałe" cookies. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i są one automatycznie usuwane po opuszczeniu Witryny. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku Twojego komputera, dopóki ich nie usuniesz. 

Jeśli podałeś nam dane osobowe – przykładowo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego – możemy powiązać owe dane osobowe z innymi informacjami. Pozwala nam to identyfikować i rejestrować, co jest dla Ciebie najistotniejsze. 

Używając ustawień swojej przeglądarki zawsze masz kontrolę nad plikami cookie, jakie przechowujemy i odczytujemy na Twoim komputerze. Użytkownicy mogą również kontrolować wykorzystanie plików cookie na poziomie konkretnej przeglądarki. Jeśli zależy Ci na blokowaniu, usuwaniu bądź otrzymywaniu ostrzeżeń na temat plików cookie, prosimy zapoznać się z instrukcjami swojej przeglądarki lub ekranem pomocy celem poznania tych funkcji. Jeśli jednak Twoja przeglądarka nie ma włączonej obsługi plików cookie lub jeśli użytkownik odrzuci plik cookie, może to negatywnie wpłynąć na Twoje korzystanie z Witryny i Oprogramowania.

Beacony/Piksele: Na naszej witrynie i w naszych e-mailach wykorzystujemy web beacony. Kiedy wysyłamy e-maile Klientom, możemy śledzić zachowanie, np. kto otwarł e-mail, kto kliknął odnośnik i które strony naszej Witryny odwiedzono. Pozwala nam to mierzyć wydajność naszych kampanii e-mail i rozwijać naszą Witrynę i Oprogramowanie. W tym celu możemy umieścić pojedynczy piksel, zwany również web beaconem, w niektórych z wysyłanych e-maili. Web beacony pozwalają nam gromadzić informacje na temat tego, kiedy otwierasz e-mail, Twojego adresu IP, typu Twojej przeglądarki bądź klienta e-mail i innych podobnych szczegółów. Web Beacony zamieszczamy również w wysyłanych w Twoim imieniu e-mailach. Dane z owych Web Beaconów wykorzystujemy do tworzenia raportów na temat wydajności Twojej kampanii e-mail oraz działań podjętych przez Twoje Kontakty. Raporty są dla nas również dostępne, kiedy wysyłamy e-maile Tobie, dzięki czemu możemy gromadzić i oceniać tego typu informacje.

Orderry może wykorzystywać zbiorcze, nieidentyfikujące dane statystyczne na potrzeby analizy statystycznej, marketingu lub podobnych celów promocyjnych, aby móc ulepszyć naszą ofertę skierowaną do Ciebie, pomóc zdiagnozować wszelkie problemy z naszym serwerem i administrować Witryną i Oprogramowaniem lub uatrakcyjnić Ci przeglądanie poprzez personalizację Witryny.

Sposoby ochrony Twoich danych osobowych

W celu ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych wdrożyliśmy polityki bezpieczeństwa oraz środki techniczne zgodne z mającymi zastosowanie przepisami na temat prywatności i bezpieczeństwa. Owe środki bezpieczeństwa zaprojektowano z myślą o zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi, niewłaściwemu użyciu lub ujawnieniu, nieuprawnionej modyfikacji oraz bezprawnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie Twoich danych osobowych.

Wobec danych osobowych stosujemy politykę dostępu opartą o role. Oznacza to, że pracownik bądź jakakolwiek strona trzecia będzie mieć dostęp do danych osobowych, jeśli dostęp do tych danych jest potrzebny do wykonywania swej pracy.

Nasze środki ochrony i prywatności danych osobowych aktualizujemy i testujemy na bieżąco. Oferujemy również naszym pracownikom szkolenia na temat przepisów dotyczących prywatności oraz ich przestrzegania, a także stosujemy procedury dyscyplinarne, które mogą zostać zastosowane wobec pracowników, jeśli nie spełniają oni naszych norm. Dbamy o to, aby jedynie pracownicy muszący znać Twoje dane osobowe na potrzeby spełnienia celu przetwarzania tych danych osobowych (jak opisano w niniejszej Polityce) mieli do nich dostęp.

Sposoby udostępniania Twoich danych osobowych

Poważnie traktujemy Twoją prywatność i nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym, poza następującymi okolicznościami:

Usługodawcy i kontrahenci

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe usługodawcom zewnętrznym oferującym nam takie usługi, jak hosting witryny i usługi profesjonalne, w tym usługi informatyczne, usługi płacowe, usługi audytowe, usługi doradcze, usługi regulacyjne oraz usługi prawne w innych państwach.

Możemy korzystać z zewnętrznego dostawcy usług e-mail w celu wysyłania Tobie e-mailów. Owemu dostawcy nie wolno wykorzystywać Twojego adresu e-mail w celach innych, niż wysyłanie e-mailów związanych z Remonline. Za każdym razem, gdy odbierasz e-mail, będziesz miał możliwość wycofania się z dalszych e-mailów poprzez wykonanie instrukcji zawartych w wiadomości e-mail. 

Inne nasze podmioty powiązane

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym innym podmiotom powiązanym w celu dostarczenia Ci dopasowanych usług i komunikacji, lub w ramach naszych biznesowych praktyk administracyjnych.

W celu zapewnienia Ci opcji udostępniania treści naszej witryny stronom trzecim

Korzystając z funkcji udostępniania na naszej Witrynie (w celu udostępniania treści np. na Facebooku, LinkedIn, lub Twitterze).

Korporacyjne transakcje lub wydarzenia

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w związku z korporacyjną reorganizacją, fuzją, joint venture, sprzedażą, przeniesieniem lub inną dyspozycją całością lub dowolną częścią naszej działalności lub udziałów.

Względy prawne

Możemy wykorzystywać bądź ujawniać Twoje dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne lub odpowiednie według mającego zastosowanie prawa; w odpowiedzi na żądanie organów publicznych, rządowych i regulacyjnych; celem wypełnienia nakazów sądowych, sporów sądowych i innych procesów prawnych; celem uzyskania środków odwoławczych lub ograniczenia naszych strat; w celu ochrony działalności naszych podmiotów powiązanych oraz do ochrony praw, bezpieczeństwa lub własności naszych pracowników, Twoich bądź innych osób.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Niektóre z naszych podmiotów powiązanych i usługodawców znajdują się w Stanach Zjednoczonych (przykładowo: Google Analytics). W związku z tym, jeśli jesteś obywatelem UE/przebywasz na terenie UE, prosimy pamiętać, że Twoje dane osobowe przekazywane będą do Stanów Zjednoczonych zgodnie z wymogami unijnego prawa ochrony danych wykorzystując standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przekazywanie takie może również być konieczne w celu wykonania umowy z Tobą/spełnienia Twojego żądania i/lub po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody.

Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych

Jeśli jesteś obywatelem UE i przebywasz na terenie UE, lub jesteś obywatelem spoza UE przebywającym na terenie UE, możesz mieć następujące prawa w związku z dostarczanymi nam danymi osobowymi, w zakresie dopuszczanym przez mające zastosowanie przepisy ochrony danych:

 1. do dostępu do lub sprostowania swoich danych osobowych;
 2. do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 3. do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne dla realizacji celów, w których były przetwarzane, wycofałeś swoją zgodę na lub sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu i nie występują inne uzasadnione podstawy ich przetwarzania lub jeśli uznasz, że ich przetwarzanie miało miejsce w sposób bezprawny;
 4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli zakwestionujesz ich dokładność, ich przetwarzanie jest bezprawne, już ich nie potrzebujemy lecz Tobie są potrzebne w celach roszczeń prawnych, lub jeśli sprzeciwiłeś się ich przetwarzaniu i oczekujesz potwierdzenia naszych uzasadnionych podstaw ich przetwarzania;
 5. do przekazania Twoich danych osobowych innej firmie w określonych okolicznościach.
 6. do wniesienia skargi do swojego narodowego organu regulacyjnego ochrony danych, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezprawny.

Zasady przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak długo wymaga tego nasza relacja z Tobą, zgodnie z naszymi politykami przechowywania i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Nie gromadzimy więcej danych osobowych, niż wymaga tego realizacja naszych celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, i nie będziemy ich przechowywać dłużej, niż jest to konieczne.

Odnośniki do witryn stron trzecich

Nasza Witryna i Oprogramowanie mogą zawierać odnośniki do innych witryn i (lub) usług obsługiwanych przez strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zamieszczane na tego typu witrynach, ani za usługi lub produkty przez nie oferowane, ani też za ich praktyki odnośnie prywatności. Korzystanie z tego typu witryn, w tym przekazywanie im swoich danych osobowych, odbywa się na Twoje własne ryzyko. Zalecamy mieć na uwadze, kiedy opuszczasz nasz serwis, oraz zapoznać się z politykami prywatności każdej usługi web gromadzącej dane umożliwiające identyfikację. Podobnie jeśli odwiedziłeś niniejszą Witrynę i Oprogramowanie za pośrednictwem innej usługi web, również nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności owej usługi, a Ty powinieneś zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nas.

Ochrona Danych

Orderry dąży do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem poprzez stosowanie fizycznych, elektronicznych i zarządczych procedur w celu ochrony informacji gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Usługi. Wszelkie informacje otrzymane za pośrednictwem protokołu HTTPS są uwierzytelniane i szyfrowane przy pomocy 256-bitowego szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Owa zaawansowana technologia szyfrująca szyfruje wszelkie informacje wysyłane z Twojego komputera, czyniąc je całkowicie nieczytelnymi w przypadku przechwycenia. Za każdym razem, kiedy korzystasz z zabezpieczonej sekcji Witryny, na ekranie swojej przeglądarki ujrzysz kłódkę. W ten sposób możesz być pewien, że korzystasz z bezpiecznego połączenia, a wszystkie informacje są szyfrowane. Dane kart kredytowych szyfrowane są w trakcie transmisji, a przetwarzanie płatności realizowane jest przez zewnętrznego operatora spełniającego wymogi PCI i informacje takie nie są przetwarzane ani przechowywane przez Orderry. Inne dane konta dostępne są online tylko przy użyciu hasła, a pola danych proszących o dane umożliwiające identyfikację są szyfrowane w ramach przechowywania i transmisji. Gromadzone informacje przechowywane są na jednym lub większej ilości bezpiecznych serwerów bazodanowych i nie ma do nich dostępu spoza naszej sieci korporacyjnej. Tylko upoważnieni pracownicy Orderry zajmujący się wsparciem technicznym i zobligowani naszymi politykami bezpieczeństwa i ochrony prywatności mają dostęp do informacji podanych przez naszych użytkowników.

Prosimy mieć jednak na uwadze, że pomimo naszych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne ani nie do ominięcia, nie możemy zagwarantować, że nieuprawnione strony trzecie nigdy nie będą w stanie przedrzeć się przez te środki lub wykorzystać Twoich danych osobowych w niewłaściwych celach.

W celu ochrony poufności Twoich danych osobowych, musisz strzec swego hasła i nie udostępniać go nikomu innemu. Odpowiadasz za wszelkie wykorzystanie Usługi przez kogokolwiek posługującego się Twoim hasłem. Prosimy niezwłocznie nas poinformować pisząc na adres e-mail [email protected], jeśli podejrzewasz, że Twoje hasło zostało bezprawnie wykorzystane. Powinieneś mieć również na uwadze, że poczta e-mail nie jest bezpieczna i nie powinieneś przesyłać nam żadnych informacji poufnych ani wrażliwych w niezabezpieczonej wiadomości e-mail.

Zmiana lub usunięcie Danych Osobowych

Możesz zaktualizować bądź usunąć dowolne lub wszelkie swoje dane osobowe w dowolnej chwili logując się na swoje konto Remonline i edytując swoje dane osobowe na stronie ustawień konta. Możesz też wyświetlić swój zaktualizowany profil w celu potwierdzenia, że Twoje zmiany zostały zastosowane.

Jeśli pozyskane od Ciebie dane ulegną zmianie bądź nie jesteś już dłużej zainteresowany naszymi usługami, zaktualizujemy bądź usuniemy wszelkie dane osobowe wcześniej udostępnione nam przez Ciebie. Możesz tego dokonać wysyłając żądanie usunięcia swoich danych osobowych na adres [email protected].

Zmiany lub Aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany przepisów niniejszej Polityki Prywatności w dowolnej chwili poprzez opublikowanie zmienionej Polityki Prywatności na Witrynie i wskazanie w Polityce Prywatności daty ostatniej aktualizacji. Twoje korzystanie z Usługi po zamieszczeniu tego typu zmian lub zmienionego oświadczenia oznaczać będzie Twoją akceptację wszelkich takich zmian. Zachęcamy do zapoznawania się z niniejszą Polityką przy każdym skorzystaniu z naszej Witryny i Oprogramowania celem sprawdzenia, czy nie dokonane zostały zmiany, oraz upewnienia się, czy rozumiesz, w jaki sposób będą wykorzystane wszelkie dane osobowe dostarczone przez Ciebie.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub opinie na temat niniejszej Polityki bądź praktyk związanych z niniejszą Witryną lub/i Programem, bądź pragniesz zweryfikować, skorygować lub usunąć jakiekolwiek zgromadzone przez nas dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

 1. RemOnline
 2. Polityka Prywatności